Familiearbeid

På Familievernkontoret i Arendal har vi en stol til alle. Det betyr at dere kan ta med hele familien til samtaler hos oss. Kanskje dere ønsker at dere skal fungere bedre sammen som familie, at voksne og barn skal samarbeide bedre om hverdagen. Kanskje du har omsorgsansvar for både barn og foreldre, og kjenner på utfordringene? Kanskje noen i familien ikke snakker med hverandre, at de er uvenner og du blir balansekunstneren som står midt i mellom?
Kjenner du deg igjen, og ønsker å snakke med noen om dette på, ta kontakt med oss. Eller kanskje dere har andre utfordringer. Ingen familier eller utfordringer er helt like. På familievernkontoret snakker vi om det som er viktig for akkurat dere. Når mange familiemedlemmer kommer sammen, møter dere av og til 2 eller flere familieterapeuter hos oss.

Familieterapi

Familieterapi favner bredt, og kan kort beskrives som samtaler om det som skjer mellom mennesker i en familie. Familie kan forstås som oppvekstfamilie, parforhold, kjernefamilie, enslig forelder og barn, slekt, utvidet familie (ste-familie). Noen inkluderer også nære venner i sin forståelse av familien.
Familieterapeutiske samtaler kan gi nye forståelser av det som skjer i familien, og bidra til flere, og mer hensiktsmessige, måter å forholde seg på til seg selv og de andre. Vi møter gjerne hele familien, både barn og voksne fra flere generasjoner, men du kan også komme alene. Sammen finner vi ut av hvem som kan delta i de ulike samtalene.

Tilbud til veteranfamilier i Forsvaret

Har du eller noen i familien din gjort tjeneste for Forsvaret i utlandet kan familievernet gi et tilbud om det oppstår samlivs-og/eller relasjonsproblemer.


Ta kontakt med oss på telefon 37005780 eller på kontaktsiden til høyre.


Mer info HER

Veiledning for foreldre

Hverdagslivet med små barn eller med tenåringer kan være en utfordrende tid. Samtidig er foreldres viktigste, og kanskje vanskeligste oppgave, å ta vare på og oppdra barn. Foreldre som opplever utfordringer i foreldre/barn-relasjonen, kan kontakte familievernkontoret for samtaler og veiledning. Vi inviterer gjerne barna med. Familieterapeuten kan hjelpe familien med å skape en felles forståelse av det som er vanskelig, og dermed skape et samarbeidsklima hvor det er mulig å finne andre måter å være sammen på som fungerer bedre for barn og foreldre.

Samtaler med barn

Det er mange ting barn kan streve med i familien sin. Enten barna bor sammen med begge sine foreldre, litt hos pappa og litt hos mamma eller hos andre voksne, f.eks. i fosterhjem. Barn er velkomne til Familievernkontoret i Arendal sammen med sine foreldre eller foresatte når noe er vanskelig hjemme.
Begge foreldrene må samtykke til at barn kan delta i samtaler. Ungdom over 16 år kan selv bestille samtale på familievernkontoret. Etter avtale med ungdommen kan foreldrene inviteres med til samtalene.

Tema for samtalene kan være:
 • Foreldrene er uenige om barneoppdragelsen og barna synes dette er vanskelig
 • Konflikter mellom barn og foreldre
 • Søskenkonflikt
 • Barn strever med venner
 • Kulturforskjeller
 • Tenåringsproblemer
 • Vold, rusproblemer hjemme
 • Forandringer og reaksjoner etter foreldrenes samlivsbrudd
 • Foreldrene strever og krangler med samarbeidet etter samlivsbrudd
 • Barna trives ikke med ordningen og vil ha en annen samværsavtale
 • Vanskeligheter med stefamilie/bonusfamilie

Som oftest snakker terapeuten med barn og foreldre sammen. Barn og unge kan også få snakke med en terapeut alene. Noen ganger kan andre, for eksempel besteforeldre, steforeldre og stesøsken, også være med til samtaler på familievernkontoret.

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende foreldreveiledningsprogram som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. På Familievernkontoret i Arendal jobber det familieterapeuter som også er godkjente ICDP-veiledere. 

Klikk her for å besøke hjemmesiden til ICDP

PMTO er et annet, litt mer omfattende, foreldreveiledningsprogram enn ICDP. PMTO bygger på teorier om at vi mennesker lærer gjennom det sosiale samspillet vi har med hverandre. PMTO er for familier med barn fra 3 til 12 år hvor samspillet mellom foreldre og barn har blitt fastlåst og negativt. Målet er å forebygge problemadferd, og gjenopprette positive relasjoner mellom barn og foreldre. Vi har dessverre ikke dette tilbudet hos oss nå. Du kan lese nedenfor mer om PMTO og hvor det nærmeste tilbudet er.

Les mer om PMTO på Bufetat.no

Les mer om PMTO på NUBU.no

«Hva med oss» og «Hva med meg» er et landsomfattende kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom. «Hva med oss» ble opprinnelig utviklet ved familieavdelingen på Modum Bad. I samarbeid med Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er dette videreutviklet slik at det nå også tilbys kurs for aleneforeldre.

Samlivskurs og kurs for aleneforeldre

Er dere slitne og kan trenge et avbrekk i en krevende hverdag? Er parforholdet blitt salderingsposten? Savner du å møte andre i en lignende situasjon?

Kursene er aktuelle for dere som er foreldre til barn med alvorlig eller kronisk sykdom, har nedsatt funksjonsevne fysisk eller psykisk eller har utfordringer knyttet til atferd eller sosial fungering , for eksempel diagnoser som ADHD eller Asperger.

Kursene starter opp tidlig fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Kursene ledes av erfarne fagpersoner.

Parkursene

Parkursene tar opp følgende tema:

 • Vårt behov for kontakt og tilknytning i parforholdet.
 • Følelser og kommunikasjon
 • Livet med et spesielt barn
 • Å være nær hverandre
 • Reparasjoner i parforholdet.
 • Tid og rom for alle i familien.
 • Dele glede, mening og håp.

Aleneforeldrekursene

Aleneforeldrekursene tar opp følgende tema:

 • Sånn er livet – en beretning fra hver deltager.
 • Kommunikasjon som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene og betydningen av å dele de med andre.
 • Energi glede og pågangsmot – hvordan få nok pusterom til seg selv, og overskudd nok til barn?

Oppfølgingskursene

Oppfølgingskursene er en videreføring av parkurset.

Praktisk info

 • Maks. 10 par pr. kurs. på parkurs
 • Egenandel kr. 1000,- pr. par.
 • Maks. 15 personer på aleneforeldrekurs
 • Egenandel kr. 500,- per deltaker
 • Egenandel inkluderer opphold og kursavgift.
 • Avlastning må ordnes selv.

Kontakt oss for informasjon om kursene og påmelding.

Du finner skjema for elektronisk påmelding under hvert kurs her.

Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp både barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse. Noen foreldre synes det er utfordrende å samarbeide med og motta hjelp fra barnevernet i en slik situasjon, samtidig som de opplever et stort behov for hjelp og støtte. Derfor har familievernet fått et særskilt ansvar til å gi et tilbud til foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barnet sitt.

Hva slags hjelp kan du få på familievernkontoret?

Bearbeide følelser

Å bli fratatt omsorgen for barnet sitt, er en av de største krisene foreldre kan oppleve. Også foreldre som er enige i at barnevernet skal overta omsorgen, kan ha behov for hjelp og støtte. Kanskje opplever du situasjonen som svært kaotisk og uoversiktlig, og sitter med mange spørsmål du ikke har fått svar på. Det er vanlig å kjenne på følelser som fortvilelse, savn, sinne, sorg, skyld og maktesløshet. Noen kan også føle lettelse, og kanskje få dårlig samvittighet for at de føler seg lettet.

Det er ofte god støtte i det å dele følelser og erfaringer med noen som er vant til å snakke med mennesker som har opplevd lignende situasjoner. Du vil få støtte på dine egne premisser, og hjelp til å se fremover.

Råd og veiledning

Mange foreldre er usikre på hvordan de kan være foreldre når barna ikke bor hos dem. På familievernkontoret kan du få hjelp til å være forelder på deltid, slik at samværet blir best mulig for deg og barnet ditt. Du vil bli bedre forberedt på situasjoner som kan oppstå, og på hvordan du kan håndtere disse. Du kan også få hjelp til å bygge opp et konstruktivt samarbeid rundt barnet ditt.

Gruppetilbud

Familievernkontoret i Vest-Agder tilbyr kurs i Kristiansand for foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dette kurset, eller ta direkte kontakt med Familievernkontoret i Vest-Agder, tlf. 38 39 58 80, e-post: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Hva er det familievernet ikke kan gjøre?

Familievernet skal ikke vurdere foreldres omsorgskompetanse.
Familievernet kan ikke endre vedtaket om omsorgsovertakelse.
Familievernet kan ikke endre samværsordningen eller øke mengden samvær

Er det viktig for barna at du tar imot hjelp?

De fleste barn tenker mye på foreldrene når de bor på institusjon eller hos en fosterfamilie. Hvis de opplever at foreldrene har det tungt, kan de bli bekymret.

Bekymringen kan gjøre det vanskelig å slappe av i lek, eller å konsentrere seg på skolen. Det kan være trygt for barnet å vite at andre voksne hjelper deg.

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt
(Brosjyren finnes på flere språk på Bufetat.no.)

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.


Foreldrehverdag.no


Våre kurs og grupper.

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, er et foreldreveiledningskurs som skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kurset bygger på forskning om tilknytning, og gjør foreldre mer bevisste på hvordan man kan møte barna slik at de blir tryggere.

Pr. i dag har vi ikke noe kurs som er planlagt, men vi har flere terapeuter som har lisens til å holde disse kursene, og dere kan be om veiledningssamtaler hos en av disse. Der kan dere sammen med terapeuten går gjennom noen av disse verktøyene som vi underviser om på kurset. Mange kommuner holder også slike kurs, så dere kan også ta kontakt med kommunen der bor i. Hvis dere er i tvil om dette er riktig tilbud for dere kan dere bestille en time hos oss hvor vi forteller mer om COS og vi kan sammen drøfte om dette er det som kan passe for dere.

Les mer om kurset her:

https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/

Klikk her for å komme til hjemmesiden til COS internasjonalt:

https://www.circleofsecurityinternational.com/

Ta
Kontakt

Ring 37 00 57 80

Ønsker du at vi skal ta kontakt, kan du benytte skjemaet nedenfor.
Kontakt meg
Før du sender dette skjemaet må du godta at Familievernkontoret i Arendal kan lagre din informasjon midlertidig i henhold til de rammene oppført i personvernerklæringen.