Barn ut av foreldrekonflikten

Noen ganger er konfliktene mellom foreldre etter samlivsbrudd så fastlåste, at samtaler på familievernkontoret ikke er tilstrekkelig hjelp for å løse opp i flokene.

«Barn ut av foreldrekonflikten» er et gruppetilbud ved Familievernkontoret i Kristiansand. Tilbudet retter seg mot familier, hvor foreldre og barn lever med store, vedvarende konflikter etter foreldrenes samlivsbrudd. Modellen gruppetilbudet bygger på er utviklet i Nederland og har vist gode resultater.

Gruppetilbudet drives av Familievernkontoret i Kristiansand og Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF, avdeling Kristiansand. Andre viktige samarbeidspartnere er barnevern og tingrett.

Målsettingen med tilbudet er å minske foreldrekonflikten slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldrene som gir utviklingsstøtte og trygghet.
Det er også et mål at barna skal få hjelp til å sette ord på og formidle sine erfaringer til hverandre og til sine foreldre, og at foreldrene skal få hjelp til å lytte til barnas fortellinger.

Tilbudet innebærer 8 samlinger på familievernkontoret, fordelt over 2-3 måneder. Samlingene starter med at foreldre, barn og terapeuter møtes og spiser sammen, før foreldrene møter i en gruppe og barna i en annen gruppe.

Gruppa for foreldre blir ledet av to erfarne familieterapeuter fra familievernkontoret, og gruppa for barn blir ledet av to erfarne terapeuter fra ABUP.

For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Familievernkontoret i Vest-Agder, avdeling Kristiansand på tlf: 38104310

Brosjyrer

Lenker


Foreldreveiledningskurs

Av og til kan det være krevende å være foreldre. Tida strekker ikke til, ungene vil ikke høre, både barn og foreldre strever. Det kan være vanskelig å orientere seg i mylderet av råd og tips på sosiale medier. Kanskje kan et foreldreveiledningskurs på familievernkontoret være til hjelp.

ICDP-kurs

Kurset er basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International child development program), som har som mål å styrke foreldrenes omsorgskompetanse gjennom undervisning i godt samspill mellom foreldre og barn.

Programmet tar for seg 8 tema for godt samspill.

 • Vis positive følelser. Vis at du er glad i ungdommen din.
 • Juster deg til ungdommen din og grip mulighetene.
 • Snakk med ungdommen din om ting hun/han er opptatt av og prøv å få kontakt med hverandre.
 • Gi oppmuntring og ros for det ungdommen får til, og vis anerkjennelse for den han/hun «er».
 • Felles oppmerksomhet. Felles opplevelse.
 • Gi mening til felles opplevelse ved å snakke om det dere ser, og ved å vise følelser og engasjement.
 • Utvid ungdommens perspektiv og forståelse.
 • Hjelp ungdommen din til å klare utfordringer og til å regulere seg selv. Sett grenser på en positiv måte.

Kurset går over 6 ganger og varer i 2 timer hver gang. Gjennom korte forelesningsøkter og samtaler rundt bordet får deltakerne innspill på rollen som forelder. Deltakerne får mulighet til å være mottaker for andres tilbakemeldinger, samtidig som de også kan være en ressurs for de andre.

Brosjyren for kurset finner du her: ICDP-brosjyre vår 2020

PS: På grunn av koronasituasjonen er det usikkert når neste kurs vil være.

Kurs for foreldre til barn med spesielle behov

«Hva med oss» og «Hva med meg» er et landsomfattende kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom. «Hva med oss» ble opprinnelig utviklet ved familieavdelingen på Modum Bad. I samarbeid med Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er dette videreutviklet slik at det nå også tilbys kurs for aleneforeldre.

Samlivskurs og kurs for aleneforeldre

Er dere slitne og kan trenge et avbrekk i en krevende hverdag? Er parforholdet blitt salderingsposten? Savner du å møte andre i en lignende situasjon?

Kursene er aktuelle for dere som er foreldre til barn med alvorlig eller kronisk sykdom, har nedsatt funksjonsevne fysisk eller psykisk eller har utfordringer knyttet til atferd eller sosial fungering , for eksempel diagnoser som ADHD eller Asperger.

Kursene starter opp tidlig fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Kursene ledes av erfarne fagpersoner.

Parkursene

Parkursene tar opp følgende tema:

 • Vårt behov for kontakt og tilknytning i parforholdet.
 • Følelser og kommunikasjon
 • Livet med et spesielt barn
 • Å være nær hverandre
 • Reparasjoner i parforholdet.
 • Tid og rom for alle i familien.
 • Dele glede, mening og håp.

Aleneforeldrekursene

Aleneforeldrekursene tar opp følgende tema:

 • Sånn er livet – en beretning fra hver deltager.
 • Kommunikasjon som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene og betydningen av å dele de med andre.
 • Energi glede og pågangsmot – hvordan få nok pusterom til seg selv, og overskudd nok til barn?

Oppfølgingskursene

Oppfølgingskursene er en videreføring av parkurset.

Praktisk info

 • Maks. 10 par på parkurs
 • Egenandel kr. 1000,- pr. par.
 • Maks. 15 personer på aleneforeldrekurs
 • Egenandel kr. 500,- per deltaker
 • Egenandel inkluderer opphold og kursavgift.
 • Avlastning må ordnes selv.

Kontakt oss for informasjon om kursene og påmelding.

Du finner skjema for elektronisk påmelding under hvert kurs her.


Minikurs om foreldrekonflikt

Konfliktfylt foreldresamarbeid?

Minikurs er et gratis 2-timers kurs for foreldre med utfordrende og konfliktfylte foreldreskap.

Barn skal ha best mulig utviklingsmuligheter etter samlivsbrudd, også når foreldre har konflikter eller andre utfordringer i samarbeidet. Formålet med kurset er å bidra til dette gjennom økt kunnskap om konflikter og deres påvirkning på barn.

Hovedtemaene

 • Hvordan forstå konflikt og dens mekanismer
 • Hvilke konsekvenser kan foreldres konflikter ha på barn?
 • Hvordan foreldrekonflikt kan påvirke foreldreskapet
 • Hva kan jeg gjøre for å skåne barna for en pågående konflikt?
 • Barnets egne måter å takle konflikter på
 • Råd for å dempe konflikter

Neste minikurs er torsdag 03.mars kl.  12.30-14.30

Neste minikurs er fredag 07.januar fra kl. 09.30-11.30. På grunn av materiell må vi vite hvor mange som kommer.  Ta kontakt på tlf: 37005780 for påmelding

Det er også mulig å melde seg på tirsdag 26.april fra kl. 17.00-19.00


Parkurs

«Bufferkurs» og «Hva med oss» er samlivskurs for par som ønsker inspirasjon og pusterom til å arbeide med forholdet sitt.

Bufferkurs

Dette er et kurs for par som ble utviklet ved Familievernkontoret i Follo i 2007 av Anne Marie Fosse Teigen. Kursmaterialet har vært kontinuerlig evaluert og videreutviklet, på bakgrunn av kursdeltakeres og kurslederes tilbakemeldinger, forskning og faglitteratur.

Målgruppe

Bufferkurset er et kurs for dere som har levd sammen lenge nok til å ha oppdaget at noen konflikter og uenigheter går igjen gang på gang. Dette er en naturlig utvikling i varige parforhold, og det kommer rett og slett av at vi alle er forskjellige, og noen av forskjellene er vanskeligere å rokke ved enn andre. Dette framtrer tydeligere jo mer erfaring vi får i parforholdet. (Jo lenger vi lever med samme partner, jo flere særheter oppdager vi gjerne at denne personen har!) Bufferkurset er utviklet for å gi dere verktøy dere kan bruke for å utforske forskjellene, slik at forskjellene kan bli lettere å mestre, og enda bedre: at forskjellene kan bli en kilde til trygghet og nærhet (kanskje til og med humor!).

Form

Kurset består av 5 samlinger à 2 ½ til 3 timer. Bufferkurset er et pedagogisk samlivskurs som veksler mellom korte innledninger om ulike temaer fra kurslederne, og at de enkelte par arbeider med arbeidsoppgaver knyttet til emnene på hver sitt kontor. Det er ikke lagt opp til at man skal dele i plenum. Kursholderne kommer rundt til de ulike parene og veileder dem og svarer på spørsmål knyttet til oppgavene og innledningene.

Hovedtemaene

 • Hva skaper gode og varige parforhold? Hva viser forskning om hva som kjennetegner tilfredse par, konfliktfylte par og hva kan man gjøre for å bevare et godt parforhold?
 • Følelser. Hvorfor det er vanskelig å snakke godt sammen og oppleve ting positivt når vi har vanskelige følelser. Hvorfor håndterer vi følelser ulikt og hvordan kan vi lære oss å forstå å bruke følelsene våre? Bli kjent med hvilke følelsesfilosofier du og partneren er opplært i.
 • Seksuelle valgmuligheter
 • Konflikter. Hvorfor konflikter gjerne repeterer seg knyttet til de samme emnene og de samme følelsene. Hvordan kan vi lære oss å gjenkjenne mønstrene som er knyttet til konfliktene og følelsene som ligger under? Hvordan kan vi komme ut av repeterende konflikter? Hvordan reagerer kroppen når vi er i konflikt?
 • Varige forskjeller. De fleste par har noen forskjeller og noen av disse er vanskeligere enn andre å leve med. Hvordan kan vi lære oss hvordan vi er forskjellige og hvordan kan vi leve med at vi er forskjellige?
 • Hvordan vi kan komme på bølgelengde gjennom å finne ut hvordan vi kan nå inn til hverandre og bevare en god intimitet.

Kurset bygger på to av de mest fremtredende samlivsforskerne i vår tid John Gottman og Susan Johnsen.

Tre deltakere om bufferkurset:

Mann, 34

Meget nyttig. Her kan alle lære noe uavhengig av alder og livssituasjon. En viktig investering!

Kvinne, 49

Nyttig med bufferkurs. Det har vært godt for ekteskapet vårt og vi har fått hjelp til å fokusere på ting som har ligget brakk litt lenge.

Kvinne, 33

Veldig fint tilbud og påfyll for parforholdet. Alle burde gå på bufferkurs.

 

Bufferkurset starter opp igjen 03. februar 2022

5 samlinger á 3 timer

Torsdag 03.02, 17.02, 10.03, 17.03 og 31.03 fra klokken 17.00-20.00.

Tilbudet er gratis!

Godt samliv - Kurs for førstegangsforeldre i Grimstad

Om kurset:

Godt Samliv er et godt tilbud til foreldrepar som nylig har fått barn.

Hensikten med kurset er å styrke parforholdet. Det skjer vanligvis store forandringer når man får barn – og særlig den første gangen. Kurset bygger på erfaring og forskning.

Kursdelene:

 • Den store forandringen: Fra par til familie.
 • Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
 • Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
 • Kjærlighetens ABC: Fornuft og følelser

 

Les mer om Godt Samliv www.godtsamliv.no

Her finner du også artikler om andre par som har gått på kurs

Sted: Familiens hus på Dømmesmoen, Grimstad

Kurset er gratis.

Tidspunkt: Ubestemt pga. Korona.

Påmelding til: Turid.Thaulow.Hamre@grimstad.kommune.no

Grimstad Helsestasjon

Hva med oss

«Hva med oss» og «Hva med meg» er et landsomfattende kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, alvorlig eller kronisk sykdom. «Hva med oss» ble opprinnelig utviklet ved familieavdelingen på Modum Bad. I samarbeid med Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er dette videreutviklet slik at det nå også tilbys kurs for aleneforeldre.

Samlivskurs og kurs for aleneforeldre

Er dere slitne og kan trenge et avbrekk i en krevende hverdag? Er parforholdet blitt salderingsposten? Savner du å møte andre i en lignende situasjon?

Kursene er aktuelle for dere som er foreldre til barn med alvorlig eller kronisk sykdom, har nedsatt funksjonsevne fysisk eller psykisk eller har utfordringer knyttet til atferd eller sosial fungering , for eksempel diagnoser som ADHD eller Asperger.

Kursene starter opp tidlig fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Kursene ledes av erfarne fagpersoner.

Hva med oss

Hva med oss kursene tar opp følgende tema:

 • Vårt behov for kontakt og tilknytning i parforholdet.
 • Følelser og kommunikasjon.
 • Livet med et spesielt barn.
 • Å være nær hverandre.
 • Reparasjoner i parforholdet.
 • Tid og rom for alle i familien.
 • Dele glede, mening og håp.

Aleneforeldrekursene

Aleneforeldrekursene tar opp følgende tema:

 • Sånn er livet – en beretning fra hver deltager.
 • Kommunikasjon som nøkkel til samarbeid og forståelse.
 • Familie og nettverk
 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene og betydningen av å dele de med andre.
 • Energi glede og pågangsmot – hvordan få nok pusterom til seg selv, og overskudd nok til barn?

Praktisk info

 • Hva med oss kursene har en egenandel på kr 1.000,- per par.
 • Reiseutgifter betales av kursdeltakerne selv.
 • Maks 15 personer på aleneforeldrekursene
 • Egenandel kr. 500,- per deltaker.
 • Egenandel inkluderer opphold og kursavgift.
 • Avlastning må ordnes selv.

Kontakt oss for informasjon om kursene og påmelding.
bufetat.no ligger skjema for elektronisk påmelding under hvert kurs.

Lenker