Samarbeid om barn

Etter et samlivsbrudd skal foreldre være mamma og pappa i to hjem. Det kan være utfordrende, særlig hvis bruddet har vært smertefullt for de voksne. Avtalen om bosted og samvær kan se enkel ut på papiret, men være vanskeligere å praktisere. Kanskje har den ene parten godtatt mer enn en kan stå inne for. Og kanskje vil ikke barna være med på avtalen. Ofte er det behov for endringer når det kommer nye partnere inn i bildet. En avtale som passet da barna var små, passer kanskje ikke når de blir større.

Det er også utfordrende å samarbeide når foreldre ikke er på talefot og er uenige om økonomi, flytting eller barneoppdragelse. Om det er mistanke om vold, rus eller annen omsorgssvikt er det vanskelig å få til et godt foreldresamarbeid.

Foreldre kan bestille time for å få hjelp til å finne ut av et samarbeid som har kjørt seg fast og få noen innspill som kan løse opp i flokene. Dette er et frivillig tilbud som begge foreldre må være enige om å benytte seg av. Barn kan også delta i slike samtaler, slik at de får mulighet til å fortelle hvordan de opplever situasjonen og hvordan de skulle ønske at det kunne være.

Barns behov etter et brudd

Barn som har opplevd foreldres samlivsbrudd har gitt sine foreldre og oss noen råd:

 • Snakk med meg. Forbered meg på endringer og forklar meg hva som skjer.
 • Samarbeid med hverandre om å finne gode og praktiske løsninger for meg.
 • Ikke dra meg inn i konfliktene deres. Fortell meg fine ting om hverandre, ikke dårlige.
 • Forstå at jeg har behov for å ha kontakt med dere begge.
 • Hør hva jeg har å si om hvor jeg vil bo og hva slags samvær jeg vil ha, men tving meg ikke til å gjøre valg mellom dere.
 • Bo i nærheten av hverandre.
 • La meg slippe for mange forandringer på en gang.
 • Vis fleksibilitet. La mine behov komme først.
 • Spør meg direkte om noe er ugreit hos mamma og pappa og la meg få slippe samvær når noen drikker for mye eller skremmer meg på andre måter.

Barn ut av foreldrekonflikten

Noen ganger er konfliktene mellom foreldre etter samlivsbrudd så fastlåste, at samtaler på familievernkontoret ikke er tilstrekkelig hjelp for å løse opp i flokene.

«Barn ut av foreldrekonflikten» er et gruppetilbud ved Familievernkontoret i Vest-Agder, avdeling Kristiansand. Tilbudet retter seg mot familier, hvor foreldre og barn lever med store, vedvarende konflikter etter foreldrenes samlivsbrudd. Modellen gruppetilbudet bygger på er utviklet i Nederland og har vist gode resultater.

Gruppetilbudet drives i samarbeid mellom familievernkontoret i Vest -Agder  og Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF, avdeling Kristiansand. Andre viktige samarbeidspartnere er barnevern og tingrett.

Målsettingen med tilbudet er å minske foreldrekonflikten slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldrene som gir utviklingsstøtte og trygghet. Det er også et mål at barna skal få hjelp til å sette ord på og formidle sine erfaringer til hverandre og til sine foreldre, og at foreldrene skal få hjelp til å lytte til barnas fortellinger.

Tilbudet innebærer 8 samlinger på familievernkontoret, fordelt over 2-3 måneder. Samlingene starter med at foreldre, barn og terapeuter møtes og spiser sammen, før foreldrene møter i en gruppe og barna i en annen gruppe.

Gruppa for foreldre blir ledet av to erfarne familieterapeuter fra familievernkontoret, og gruppa for barn blir ledet av to erfarne terapeuter fra ABUP.

For mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Familievernkontoret i Vest -Agder, på telefon: 38104310

Lenker


Barn i samtale

Hva med meg, tenker du kanskje, når du får vite at foreldrene dine ikke lenger skal bo sammen. Hvor skal jeg bo? Alt det kan vi snakke sammen om. Du, mamma, pappa og mekleren. Mekleren skal hjelpe til med å finne ut hva som kan bli bra for dere. Selv om det er mamma og pappa som bestemmer, er din mening viktig.

BIM – Barn i mekling

Alle som begjærer mekling får tilbud om å ta med barna til første meklingstime. Dette gjelder både ved bruddmekling og når skilte foreldre er uenige om ordningen for barna og må få dette avgjort i retten dersom de ikke blir enige i mekling.

Tilbudet gjelder barn mellom 5 og 16 år. Begge foreldre må samtykke til at barn blir med til mekling. Eldre hjemmeboende søsken kan være med om de selv ønsker det. Barna får snakke med mekler alene.

Temaer i samtalen med barna er:

 • Hvordan har barna det?
 • Hvordan opplever barna foreldrenes samlivsbrudd eller konflikt?
 • Hva ønsker barna?

Mekler og barna blir enige om hva mekler skal formidle til foreldrene før de skal lage avtale for barna framover. Barna deltar ikke i samtalen med foreldrene om hva slags ordninger de skal velge for barna sine. Når foreldrene har blitt enig om en foreldresamarbeidsavtale, blir denne formidlet til barna i slutten av meklingstimen med både foreldre og barn til stede.

Noen foreldre har bruk for flere meklingstimer for å komme frem til en foreldresamarbeidsavtale. Alle familier får tilbud om en oppfølgingstime etter et halvt år. Denne timen gjennomføres på samme måte som første time.

Dersom foreldre er usikre på om de ønsker at barna skal være med til det første meklingsmøtet, kan de være med senere i meklingsprosessen.

Lenker


Mekling

Foreldre til felles barn under 16 år som er gift eller samboere må møte til mekling før man kan søke om separasjon, og for å få rett til utvidet barnetrygd fra NAV. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barna.

Begge foreldre har plikt til å møte. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barna. Det anbefales at avtalen er skriftlig.

 

Les mer om barn i mekling

Etter det første obligatoriske møtet utstedes meklingsattest. Denne er gyldig i 6 måneder og legges ved søknad om separasjon og utvidet barnetrygd, eller ved stevning til domstolen.

Det kan brukes inntil 7 timer på meklingsprosessen. Vi anbefaler å ta i mot dette tilbudet, dersom man trenger tid for å bli enige om en god ordning for barna. I tillegg til felles samtaler for foreldre, kan foreldre få individuelle samtaler og barn kan få egne samtaler. Vi har også mini-kurs om barns behov ved samlivsbrudd, for foreldre.

Aktuelle tema i meklingssamtalen

Foreldreansvar

Disse punktene avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelser i fellesskap.

 • Personlige forhold
 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole
 • Samtykke til adopsjon
 • Navnevalg
 • Innmelding/utmelding i trossamfunn
 • Samtykke til medisinsk inngrep
 • Flytting utenlands

Bosted

Punktene under avgjøres av den forelderen som barnet bor sammen med. Hvis barnet har delt bosted, tas avgjørelser i fellesskap.

 • Barnehage
 • Flytting innenlands
 • Større avgjørelser og dagliglivet

Samvær

Disse punktene avgjøres av den som til enhver tid er sammen med barnet.

 • Mat og påkledning
 • Leggetider
 • Venner
 • Følge opp skole/lekser
 • Tilsyn og stell

Hvordan forholde seg til barnas reaksjoner på bruddet?

 • Hva skal en si, hvordan og når informere barna om bruddet?
 • Hvilke reaksjoner forventer dere fra barna nå eller framover, og hvordan forholde seg til dette?
 • Hvordan har barna reagert til nå?
 • Spesielle hensyn?

Hvordan samarbeide om barna i dagliglivet

 • Praktisering av samværsavtalen (henting/bringing, bytte av dager o.l.)
 • Oppfølging av skole, barnehage og fritidsaktiviteter
 • Barnepass, og sykdom hos barn
 • Fødselsdager, konfirmasjon og andre spesielle dager
 • Hvordan kommunisere om barnet (fast tidspunkt? ringe, skrive eller møte)
 • Skal foreldrene gjøre noe i fellesskap med barna (skoleavslutninger, ferieturer, cuper ol)
 • Hvordan forholde seg til hverandre når man møtes
 • Forhold til besteforeldre/annen familie, hvordan skal kontakten være i fortsettelsen

Endringer i samværsavtalen

Hvilke endringer vil kunne komme framover?

 • For barnet – fra barnehage til skole, fra barn til ungdom, endrede fritidsaktiviteter
 • For foreldre – ny jobb, ekstrajobber, kurs, studier, sykdom, nye partnere
 • Flytting
 • Hvordan gå fram når barna eller de voksne ønsker endring?

Hvordan forholde seg til nye partnere?

 • Introduksjon av partnere til barnet
 • Nye partneres rolle i forhold til barna

Ansvarsfordeling

 • Ansvar for klær og utstyr
 • Følge til helsestasjon, lege, tannlege
 • Informasjonsutveksling mellom foreldre

Brosjyrer


Separasjon og brudd

Vi har alle forestillinger om og forventninger til parforholdet. Forventningene kan være formet av forestillinger i kulturen, litteratur, film, tv-serier, artikler, blogger og erfaringer fra egne og andres parforhold.

Vennskap, felles verdier og interesser, kommunikasjon, forelskelse, kjærlighet, intimitet og sex, men også raushet for ulikhet og håndtering av konflikter er ingredienser i de fleste parforhold. Samtidig vet vi at parforhold kan være forskjellige, og at ulike mennesker tenker forskjellig om hvordan et godt parforhold og et godt familieliv kan leves.

Når avstanden mellom forventninger og erfaringer blir for stor, kommer tvilen. «Vil jeg dette? Hvor ble det av følelsene? Vi krangler for mye. Jeg blir ikke tatt hensyn til. Dette er ikke bra for barna…» Grunnene til å bli eller bryte opp kan være mange og forskjellige. Som regel byr det på vanskelige avveininger og dilemmaer. For noen kan det være til hjelp å snakke med en familieterapeut før slike beslutninger tas.

Samtaler om tvil handler ofte om avklaring; Hvor står jeg i forhold til den andre? Hvor står den andre i forhold til meg? Hva med barna?

Etter slike avklaringssamtaler kan neste skritt være parterapi, skilsmisseterapi eller mekling.