Familiekontoret i Aust-Agder er en ideell stiftelse opprettet i 1969 av Agder og Telemark bispedømmeråd.

Kontoret er godkjent som offentlig familievernkontor, jfr. Lov om familievernkontor. Oppdragsgiver for virksomheten er Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region sør. Kontorets oppgaver er hjemlet i Lov om familievernkontor § 1:

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene skal foreta mekling etter lov om ekteskap § 26 og barneloven § 51.

Familievernkontorene bør også drive utadrettet virksomhet om familierelaterte tema. Dette kan bestå av veiledning, informasjon og undervisning rettet mot hjelpeapparatet og publikum.

Familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg direkte til et familievernkontor. Lege, psykolog, medisinsk eller sosial institusjon eller offentlig myndighet kan henvise klienter til familievernkontor.

Kontoret har for tiden ansatt 11 terapeuter/meklere med utdanninger som psykolog, sosionom, vernepleier, barnevernspedagog med kliniske videreutdanninger i familieterapi og/eller barne- og ungdomspykologi.

Alle har taushetsplikt.

Familievernkontoret i Aust Agder
Friholmsgaten 2-4
4836 Arendal

Tlf: 37005780.
fvk.aust-agder@bufetat.no

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.30 til 15.00.
Tirsdag langåpent til kl. 18.00
_rsmelding_2016.pdf